Wanneer kan een medewerker een beroep doen op de VPI?

Medewerkers moeten vermeende onregelmatigheden of misstanden in een organisatie kunnen melden. De medewerker die een melding wil maken moet zich veilig voelen en niet bang hoeven zijn voor sancties of nadeel in de eigen rechtspositie.

Een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is vaak eerste aanspreekpunt bij dergelijke integriteitsvraagstukken en –schendingen.
Aan een VPI kunnen medewerkers zaken voorleggen die gaan over handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, of bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken. Bekende voorbeelden zijn klokkenluiders, maar ook collega’s die minder grote zaken signaleren kunnen een beroep doen op de VPI.

Een medewerker die een vermoeden heeft van een misstand of onregelmatigheid op het werk, kan door de vertrouwenspersoon worden geïnformeerd, begeleid en ondersteund bij het melden van dit vermoeden bij de leiding van de organisatie. Wanneer de melder zijn of haar identiteit niet bekend wil maken kan de vertrouwenspersoon als intermediair namens de melder optreden. De VPI werkt conform de Klokkenluidersregeling van de organisatie.

Wat doet een Vertrouwenspersoon Integriteit?

De drie belangrijkste taken van een VPI:

  1. Opvangen, begeleiden, informeren, adviseren van de potentiële melder.
    In geval van een vertrouwelijke melding fungeert de vertrouwenspersoon als intermediair tussen de onderzoekers van de melding en de melder, indien de onderzoekers verheldering vragen over de melding.
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  3. Adviseren van bestuur en management.

Meer weten wat ik voor u kan betekenen als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op via e-mail of telefoon: 06 – 5392 7978