Medewerkers kunnen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of misstanden. Het is belangrijk dat zij hiermee ergens terecht kunnen. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van uw beleid zijn. JCC Consulting kan deze rol voor uw organisatie vervullen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een functionaris tot wie de medewerker die wordt geconfronteerd met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zich kan wenden voor advies en ondersteuning. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is zeer wenselijk voor het uitvoeren van beleid dat voortkomt uit wet- en regelgeving. Onder andere de Arbowet en de Governancecode Zorg stellen dat medewerkers beschermd moeten worden en veilig een melding moeten kunnen indienen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:

 • Opvang: het opvangen en begeleiden van slachtoffers;
 • Preventie: informatie verschaffen over de taken van de vertrouwenspersoon en het beleid van de werkgever omtrent ongewenst gedrag/ integriteit/ gedragscode;
 • Advies: de organisatie adviseren over het te voeren beleid en de te nemen maatregelen.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Vertrouwenspersonen kennen in principe twee vakgebieden: ongewenste omgangsvormen en integriteit.

 • De Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPO) binnen een organisatie is er voor medewerkers die op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, intimidatie, discriminatie en agressie.
 • De Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is een rol die onderdeel uitmaakt van de klokkenluidersregeling. Medewerkers moeten vermeende onregelmatigheden of misstanden in een organisatie kunnen melden. De medewerker die een melding wil maken moet zich veilig voelen en niet bang hoeven zijn voor sancties of nadeel in zijn of haar rechtspositie.

De vertrouwenspersoon staat naast de melder en doet zelf geen onderzoek of waarheidsvinding naar de melding. Dit is de taak van de klachtencommissie. Daarvoor verwijs ik u door naar mijn Externe Klachtencommissie website (De Externe Klachtencommissie)

De voordelen van het inhuren van een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon (VPO /VPI)

 • laagdrempelig aanspreekpunt;
 • onafhankelijke, objectieve en constructieve werkwijze;
 • de-escalerend effect. Het op tijd inroepen van de vertrouwenspersoon kan verdere escalatie voorkomen;
 • preventieve werking. De vertrouwenspersoon kan middels voorlichting aan medewerkers en gesprekken met management op het gebied van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag een bijdrage leveren aan preventie van dit gedrag.


Uitleg functie vertrouwenspersoon
 
 

Explanation role of a confidential advisor

 

Waarom kiezen voor JCC Consulting als uw externe vertrouwenspersoon?

Mr. M.L. (Marlout) Corba:

 • is gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen;
 • is geregistreerd Vertrouwenspersoon Integriteit;
 • is het luisterend oor voor de melder;
 • denkt mee en adviseert over mogelijke stappen, begeleidt de melder en verwijst eventueel door;
 • adviseert het management en geeft voorlichting aan medewerkers
 • is bevlogen, persoonlijk, praktijkgericht, professioneel en heeft diepgang in de materie

Meer weten over mijn werkwijze en de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via e-mail of telefoon: 06 – 5392 7978